Ravnsborgafdelingen
 
Ravnsborgafdelingen er fysisk placeret i Horslunde Fejø og har i alt ca. 220 elever i alderen 5 – 16 år.
 
Den lokale ledelse består af afdelingsskoleleder Susanne Høimark og SFO afdelingsleder Mette Gad.
 
I Horslunde er der 275 elever fra 0.-9.klasse. Vi har et spor fra 0. til 8.kl. og 2 spor i overbygningen 9.klasse. Desuden har vi 3 segregerede specialklasser visiteret efter Lolland Kommunes Ydelseskatalog.
 
Vi arbejder hen imod at blive en afdelingsopdelt skole med en indskoling 0.-3.klasse, mellemtrin 4.-6.klasse og udskoling 7.-9.klasse. For at højne den faglige kvalitet i undervisningen er de fleste lærere tilknyttet en af afdelingerne. Vi har megen fokus på overgangene mellem afdelingerne for at sikre trygge rammer for elevernes udvikling og fastholde tæt kontakt til hjemmene. Dette betyder:
 • at vi i alle klasser i Indskolingen har en primærpædagog fra SFO´en tilknyttet, som dels deltager i undervisningen 2 lektioner om ugen og dels varetager kontakten til forældrene i SFO tiden.
 • at vi i fagfordelingen sikrer at have mindst én lærer i 0.klasse, som skal have klassen, når de bliver til 1.klasse. Det samme gør sig gældende med 3.og 4.klasse samt 6. og 7.klasse.
 • at vi afvikler fagdage, temauger, idrætsdage mv. sammen – Fejø og Horslunde
 • at alle elever på Fejø er tilknyttet en stamklasse i Horslunde. Stamklasserne laver forskellige sociale og faglige arrangementer og udflugter gennem skoleåret.
 
Udviklingsområder som afdelingen har fokus på i 2012/13
 • kvalitet i undervisningen
 • professionssamarbejdet i hverdagen mellem lærere, pædagoger, PPR og Børne- & Ungerådgivningen.
 • undervisningsmiljøet
 • elevfravær
 • overgange og samarbejde mellem afdelingerne i Nordvestskolen
 
Førskole-SFO i perioden 1. april – 30. juni:
Det er vores intention, at børnene får en god og tryg start på mødet med Folkeskolen. Det første møde med skolens pædagogiske aktiviteter finder sted, når barnet deltager i Førskole- projektet. Projektet er planlagt og udført af SFOéns pædagoger, som små forløb der er særligt målrettet skolestart og styrkelse af gruppedannelsen.
 
I Førskole-SFOén vægtes læringen gennem forpligtende fællesskaber og aktiviteter om formiddagen. Derfor forventer vi, at I som forældre, sørger for at jeres barn kommer i Førskole-SFOén hver dag. Vi starter hver morgen kl. 8.00 med morgensamling og morgensang. Herefter har hver ugedag en aktivitet.
 
Målet for SFO Ravnekrogens Førskole er at styrke børnenes personlige og sociale færdigheder.
 • Gennem deltagelse i fællesskaber
 • Gennem deltagelse i både strukturerede og ustrukturerede aktiviteter.
 • Gennem venskaber blandt børnene.
 
Målet er at ”træne” børnene i forskellige skolefærdigheder.
 • Gennem aktiviteter der styrker koncentrationsevnen
 • Gennem aktiviteter der giver mulighed for fordybelse.
 • Gennem aktiviteter der styrker fysiologien..
 •  
SFO Ravnekrogen og Klub Vildbassen - Visionen for SFO´en og Klubben er, at lave aktiviteter sammen med børnene, som kan være med til at styrke deres Robusthed. Vores intention er at planlægge aktiviteter som er frivillige for børnene at deltage i, men hvis man har valgt at være med, forpligter man sig til at deltage. Vi planlægger aktiviteter, som styrker børnenes koncentrationsevne, udvikler intellektuelle evner, som giver dem selvtillid, ”træner” deres selvstyring, styrker deres følelsesmæssige færdigheder og skaber et fællesskab blandt dem.
Vores pædagogiske arbejde bygger på værdierne:
DEMOKRATI – alle har ret til at blive hørt
ANSVARLIGHED – forpligtelse overfor det fællesskab, som man er en del af. Hvis du har meldt dig til en aktivitet, så forventer vi, at du deltager.
FORDOMSFRIHED – vi har en nysgerrig og eksperimenterende tilgang til opgaverne i hverdagen.
ENGAGEMENT – At være ”revet med af noget”, at være optaget af leg, billedkunst, musik eller andet.
KREATIVITET – At udvikle lysten og evnen til at skabe noget nyt.
 
Hvilke aktiviteter møder børnene i  SFO og klub:
Højtlæsning af særligt udvalgte bøger, Drama, Teater, Musik og Sang. Disse aktiviteter kan være med til at styrke børnenes sproglige udvikling og er med til at øge dit barns ordforråd. Aktiviteterne er også med til at øge muligheden for at kommunikere og indgå i samspillet med andre mennesker. Vores sprog er fundamentalt for vores trivsel og sproglige færdigheder er vigtige, når en leg skal udvikles, opbygges og forhandles. Legen skal også bruges til at leve i sin fantasi og eventyrverden, netop for at lære at se forskel på fantasi og virkelighed.
I klubbens teater-rum arbejdes der, udover teaterforestillingerne, med teatersport, for de lidt større børn. Det går ud på at lære at aflæse andres kropssprog, mimik og ansigtsudtryk. Igennem musikken øver og skærper vi koncentrationsevnen og det at ”holde fokus”. Når man synger sammen eller spiller musik sammen er det nødvendigt at kunne ”fornemme” de andre, som man synger sammen med.
 
Billedværksted, Syværksted og Computer:
Aktiviteterne i disse ”værksteder” vil forløbe som indføling og eksperimenterende med forskellige materialer og teknikker.  Formålet er at give børnene nogle gode fælles oplevelser og styrke deres opmærksomhed. Dette gøres i den alder bedst ved at lade dem arbejde med konkrete materialer. Samtidig lærer de at se hinandens perspektiver, ved at se hvordan andre udtrykker sig forskelligt med samme materialer. Vi inddrager computeren på billedværkstedet for at gøre den til et naturligt ”hjælpemiddel”, hvor man kan søge viden om forskellige ting.